مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب /دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران / معدل 16.78
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علوم و مهندسی آب
  گرایش آبیاری و زه کشی /دانشگاه آزاد واحد شهرقدس / معدل 15.15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی آب
  80% Complete
  عنوان مدرک: علوم و مهندسی آب
 • هیدرولیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی کشاورزی آبیاری و زه کشی
 • مهندسی هیدرولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • هواشناسی و تغییر اقلیم
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • آبهای زیرزمینی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • طراحی سیستم های آبیاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: علوم و مهندسی آب
 • هیدروانفورماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کاربردی GIS برای مهندسین آب و محیط زیست
 • نرم افزار آماری R
  80% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی مقدماتی R
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره پیشرفته و کاربردی پردازش از دور با استفاده از نرم افزار ENVI
 • برنامه نویسی MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows 10
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی آب
  80% Complete
  عنوان مدرک: علوم و مهندسی آب
 • هیدرولیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی کشاورزی آبیاری و زه کشی
 • مهندسی هیدرولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • هواشناسی و تغییر اقلیم
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • آبهای زیرزمینی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • طراحی سیستم های آبیاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: علوم و مهندسی آب
 • هیدروانفورماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران
https://.com