مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفاعی فردوس / معدل 14.8

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دوربین مدار بسته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات تخصصی پرینتر و دستگاه کپی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار گرافیکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوربین مدار بسته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیرات تخصصی پرینتر و دستگاه کپی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com