مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه غیرانتفاعی ربع رشید تبریز / معدل 18.39
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه سراسری مراغه / معدل 13.56

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در هفدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی در قالب 2 عدد پوستر
 • 1394
  شرکت در هشتمین کنگره بین المللی علوم آزمایشگاهی بالینی در قالب 1 عدد پوستر

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ELISA
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
https://.com