مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • • برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار MSP • برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار P6(Primavera) • مدیریت هزینه پروژه ( برآورد ، برنامه ریزی و کنترل ، تکنیک ارزش کسب شده EV) • کاربرد Excelدر مدیریت پروژه &bu
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com