مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14.72

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com