مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش اقتصاد کشاورزی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  عضو کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری،خرداد 1396
 • 1396
  عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، بهمن 1396.
 • 1396
  عضو کمیته علمی پنجمین همایش بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، آذر 1396.
 • 1396
  عضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی علوم انسانی، آذر ماه 1396.
 • 1396
  عضو کمیته علمی سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران(با رویکرد نوآوری های مدیریتی) دی ماه 1396.
 • 1396
  عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی اقتصاد و حسابداری، بهمن 1396.
 • 1396
  عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی مدیریت، بهمن 1396.
 • 1395
  عضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، شهریور 1395.
 • 1395
  عضو کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، آذر 1395.
 • 1395
  عضو کمیته علمی و داوری دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا، آبان 1395
 • 1395
  The Relationship between Organizational Commitment and Quality of Work Life and Job Satisfaction of the Employees of the Department of Telecommunications of Behbahan
 • 1395
  The Relationship between Organizational Justice and Political Behavior and Employees' Job Performance of the Electricity Distribution Department of Behbahan
 • 1395
  The Relationship between Organizational Justice and Organizational Health on Job Motivation Using the Moderating Role of Organizational Trust of Employees Working at Gachsaran Islamic Azad University
 • 1395
  تأثیر نوع شغل برسلامت روان زنان شاغل ( مطالعه موردی : شهرستان لنده )- اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی
 • 1395
  بررسی رابطه بین استرس شغلی و هوش هیجانی با سلامت روان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران- اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی
 • 1395
  بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان گچساران- اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی
 • 1395
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی با نقش میانجی انگیزش شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان- کنفرانس جهانی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
 • 1395
  بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک شغل با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهرستان بهبهان- کنفرانس جهانی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
 • 1395
  بررسی رابطه بین هوش هیجانی بر استرس شغلی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در کارکنان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء شهرستان بهبهان- کنفرانس جهانی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
 • 1395
  بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک کشاورزی شهرستان خاتم- کنفرانس جهانی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
 • 1395
  تحلیل پتانسیل های گردشگری آبشار کمر دوغ با استفاده از تحلیل SWOT-اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
 • 1395
  برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی( مطالعه موردی : امام زاده میر سالار ( ع ) )- اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
 • 1395
  برآورد ارزش تفریحی منطقه توریستی موگرمون با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط(CVM)- اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
 • 1395
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان- دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
 • 1395
  بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی در اداره امور مالیاتی شهرستان بهبهان- دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
 • 1395
  بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و اخلاق کاری در کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گچساران- دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
 • 1395
  بررسی رابطه بین هوش معنوی با بهزیستی ذهنی در مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بهبهان-دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
 • 1395
  بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی در مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان بهبهان- دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
 • 1394
  عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، اردیبهشت 1394
 • 1394
  عضو کمیته علمی و داوری اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست، مهر 1394
 • 1394
  عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی، آذر 1394
 • 1394
  Investigating the moderating role of individual spirituality in relation between commitment to career choices and career adaptation among the staff of the office of cooperatives, labor and social welfare in Isfahan
 • 1394
  Evaluating the recreational value of Mogarmon tourist area using contingent valuation method (CVM)
 • 1394
  The Granted Effects of Agricultural Bank Credits on Total Factor Productivity in Agriculture Production
 • 1394
  بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان گچساران
 • 1394
  بررسی رابطه بین سلامت سازمانی ، اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان ادارات شرکت گاز شهرستانهای گچساران و باشت-سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
 • 1394
  بررسی رابطه بین كيفيت زندگي كاري و رفتار سیاسی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران- سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
 • 1394
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره مخابرات شهرستان بهبهان- سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
 • 1393
  The Estimation parameters of Kuznets Spatial Environmental Curve in The European Countries : (A Case Study of CO2 and PM10 and Incidence of tuberculosis )
 • 1393
  The Estimation Parameters of Kuznets Spatial Environmental Curve in European Countries (A Case Study of CO2 And PM10 and Incidence of Tuberculosis and Life Expectancy at Birth)
 • 1393
  Analysis of factors affecting tourism in the tourist area Mogarmon Lendeh city strategic planning model (SWOT),
 • 1393
  Religious tourism development strategies using SWOT strategic models (Case Study: Emamzadeh Seyed Mahmoud (AS) ),
 • 1393
  Factors influencing rural-urban migration ( A Case Study :Lendeh)
 • 1393
  The Estimation parameters of Kuznets Spatial Environmental Curve in European Countries: (A Case Study of CO2)
 • 1393
  The Estimation parameters of Kuznets Spatial Environmental Curve in European Countries: (A Case Study of CO2 and PM10)
 • 1393
  تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری در منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردیSWOT
 • 1393
  راهکارهای توسعه گردشگری مذهبی با استفاده از مدل راهبردی SWOT مطالعه موردی : امامزاده سید محمود ع
 • 1393
  تخمین پارامترهای منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای اروپایی(مطالعه موردی : گاز دی اکسید کربن (
 • 1393
  تخمین پارامترهای منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای اروپایی (مطالعه موردی : گاز دی اکسید کربن ، ذرات معلق)
 • 1393
  منحنی زیست محیطی کوزنتس
 • 1393
  تحلیلی بر نقش گردشگری روستایی بر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی : روستای لیرکک دشمن زیاری)- اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز
 • 1393
  نقش گردشگری در توسعه پایدار استان کهگیلویه و بویر احمد مطالعه موردی : شهرستان بویر احمد- اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز
 • 1393
  تخمین پارامترهای منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای اروپایی (مطالعه موردی: گاز دی اکسید کربن، ذرات معلق و بروز سل(- کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
 • 1393
  تخمین پارامترهای منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای اروپایی مطالعه موردی: گاز دی اکسید کربن، بروز سل و امید به زندگی در هنگام تولد- کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
 • 1392
  بررسی تاثیر واردات بر بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی
 • 1392
  بررسی دقت پیش بینی تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان منطقه گردشگری آبشار مارگون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار لیزرل (Lisrel )
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی نرم افزار لیزرل (Lisrel )، اهواز. دانشگاه شهید چمران(1394)
 • نرم افزار ایویوز، پنل دیتا (EViews )،
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار ایویوز، پنل دیتا (EViews )، اهواز . دانشگاه شهید چمران(1394)
 • نرم افزار تحلیل داده های کیفی ((Atlas.Ti،
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار تحلیل داده های کیفی ((Atlas.Ti، تهران، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، (1394).
 • نرم افزار (SPSS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار (SPSS) پیشرفته، تهران، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، (1394).
https://.com