مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم الکترونیک
    / معدل 14
https://.com