مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1395
  کارشناسی مديريت
  گرایش جهانگردي /دانشگاه پيام نور منجيل / معدل 1240

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۴
  دفتر بيمه ايران
  كارمند

  توضیحات: مسيوليت اين دفتر تا زمان همكاري به عهده اينجانب بوده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com