مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش نظری /دانشگاه ارومیه / معدل 13.96

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سازمان توسعه تجارت
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس تنظیم روابط و بازرگانی خارجی
 • بهمن ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  سازمان توسعه تجارت
  / رئیس گروه خدمات گمرکی و مدیریت کیفیت صادرات
 • اسفند ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  سازمان توسعه تجارت
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس خدمات گمرکی و مدیریت کیفیت صادرات
 • تیر ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۲
  سازمان توسعه تجارت
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ رئیس گروه اجرای مقررات
 • مرداد ۱۳۸۲ تا مرداد ۱۳۸۶
  سازمان توسعه تجارت ایران
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس گروه اجرای مقررات

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سطح 506 موسسه سفیر گفتمان
https://.com