مختصری از من

همیشه اهمیت انرژی در زندگی بشر مرا مورد چالش قرار داده و اینکه علم عصر حاضر چه وظیفه های در قبال انرژی های رایگان و استفاده از انرژی های فسیلی دارد .
برای همین بیشتر تلاش بنده در راستای نگاه بالا کنجانده می شود ، امید است بایاری استادان و صاحب نظران این عرصه بتوانم گامی موثری در مسیرم برای انرژی بردارم .

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • شبکه سازی / شریک شدن
https://.com