مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1386
    کارشناسی مهندسي صنايع
    گرایش تحليل سيستم ها /دانشگاه ازاد واحد نراق
https://.com