مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاددانشگاهی خراسان شمالی / معدل 16.1

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خود مدیریتی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com