مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com