مختصری از من

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۹۵
    صنایع فروآلیاژ ایران
    مهندسی شیمی/ تکنسین آزمایشگاه

ابزار و نرم افزار

  • جذب اتمی اسپکتوفتومتر کربن گوگرد
    20% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com