مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی علوم آزمایشگاهی
    /دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com