مختصری از من

در کارخود جدی هستم

پروژه ها

 • 1394
  استفاده از قابلیت شبکه هوشمند و اقدامات تشویقی برای تحقق پاسخ دهی سمت تقاضا
  دانشجوی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

افتخارات

 • 1395
  1-کتاب سامانه های برقی و الکترونیکی ناوهای کلاس پیکان
  2- کتاب سامانه های برقی و الکترونیکی ناوچه های کلاس قائم
  3- کتاب سامانه های برقی و الکترونیکی یدک کش ها
  4- کتاب سامانه های برقی و الکترونیکی ناوحمزه
  ترجمه کتاب راهنمای منابع انرژی های تجدید پذیر( H

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکتری تخصصی گرایش قدرت

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتی و پیشرفته

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ترجمه تخصصی
دانش تخصصی
 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکتری تخصصی گرایش قدرت
https://.com