مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 14
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس آزمایشگاه آلی

پروژه ها

 • 1395
  تهیه نانوکاتالیست اسیدی و استفاده در واکنش های آلی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سنتز موادآلی ونانو کاتالیست ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • mestrenova LITE, mendeley, chem office , jasco
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سنتز موادآلی ونانو کاتالیست ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com