مختصری از من

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶
    شركت ميتا كيس
    صنایع غذایی/ ويزتور و سر پرست فروس

    توضیحات: ٣سال به عنوان فروشنده برتر شركت

https://.com