مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1388
    کارشناسی ارشد کشاورزی
    گرایش سازه های آبی /دانشگاه آزاد- علوم و تحقیقات خوزستان / معدل 17

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    مهندسین مشاور آب ورزان
    کارشناس استانی مدیریت طرح
https://.com