مختصری از من

اهل چالش - عاشق موسیقی و برنامه نویسی

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خود مدیریتی
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com