مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1396
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  اندیشه پرداز پارس پویا
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر پروژه

  توضیحات: مدیر پروژه بودم

https://.com