مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه پیام نور تهران شمال / معدل 15.5
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه سراسری گلستان / معدل 15.38

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  پژوهش و توسعه ناجی
  راهبر بانک اطلاعاتی

دانش تخصصی

 • دوره مدیریت پایه لینوکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: lpic1
 • دوره مدیریت پیشرفته لینوکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: lpic2
 • Oracle 10g, 11g, 12C – installation, upgrade and maintenance
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Rac 10g, 11g, 12c - Installation,configuration and maintenance
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RMAN(dataguard, backup, recovery and duplication)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Performance tuning (ADDM, AWR, …)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Cloud Control 12c - Installation,configuration and maintenance
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Guard – Creation/Rebuild(logical and physical)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle GoldenGate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle security
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • oracle form server – Installation,configuration and maintenance
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • weblogic - Installation,configuration and maintenance
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Replication (Materialized Views, Familiar with oracle streams)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASM – ACFS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle BI 11g - Create Analyses and Dashboards
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره مدیریت پایه لینوکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: lpic1
 • دوره مدیریت پیشرفته لینوکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: lpic2
 • Oracle 10g, 11g, 12C – installation, upgrade and maintenance
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Rac 10g, 11g, 12c - Installation,configuration and maintenance
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RMAN(dataguard, backup, recovery and duplication)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Performance tuning (ADDM, AWR, …)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Cloud Control 12c - Installation,configuration and maintenance
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Guard – Creation/Rebuild(logical and physical)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle GoldenGate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle security
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • oracle form server – Installation,configuration and maintenance
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • weblogic - Installation,configuration and maintenance
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Replication (Materialized Views, Familiar with oracle streams)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASM – ACFS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle BI 11g - Create Analyses and Dashboards
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com