مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  امور مالیاتی
  مالی و حسابداری/ حسابرس مالیاتی
 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشکده فنی یزدانپناه سنندج
  مالی و حسابداری/ مدرس
  تصویر مدرک

  توضیحات: مدرس برتر

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشکده فنی دختران سنندج
  مالی و حسابداری/ مدرس
  تصویر مدرک

  توضیحات: پژوهشگر برتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کتاب: تاثیر مبانی حسابداری بر کنترل فساد مالی و اداری در دستگاه های دولتی ایران
 • 1395
  مقاله: ارزیابی سازگاری محتوای چارچوب نظری، اصول حسابداری شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های ایران از منظر کارشناسان مالی
 • 1395
  مقاله: حسابداری و شبکه های فساد
 • 1395
  اثربخشی طرح تحول نظام مالیاتی در ایران
 • 1394
  ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های ایران از منظر کارشناسان مالی
 • 1393
  مقاله: نیاز به بهبود در گزارش دهی مرسوم حسابرسی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابداری بخش عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مقالات معتبر
دانش تخصصی
 • حسابداری بخش عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مقالات معتبر
https://.com