مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1373 تا 1376
    کارشناسی آموزش ابتدايي
    /دانشگاه آزاد اسلامي
https://.com