مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی صنايع
    گرایش تحليل سيستم ها /دانشگاه ازاد اسلامي اراك
https://.com