مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری حقوق بين الملل
  گرایش رشته حقوق بين الملل /دانشگاه دانشگاه علوم تحقيقات تهران واحد پرديس

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  دانشگاه ازاد إسلامي
  حقوق/ مدرس

  توضیحات: مدير ارشد حقوقي در شركت بازرگاني

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدريس در دانشگاه ازاد-مقاله بين المللي
https://.com