مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    دکتری مدیریت اقتصاد منطقه ای
    گرایش مدیریت منابع انسانی ،مدیریت اقتصاد منطقه ای /دانشگاه دانشگاه ملی دولتی (روسیه) / معدل 20
https://.com