مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور / معدل 18.13

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com