مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی
  گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی /دانشگاه تهران
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
  گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی /دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
  گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی /دانشگاه تهران / معدل 17
https://.com