مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
  گرایش برنامه ریزی منطقه ای /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17.5
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17.6

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سفیر
https://.com