مختصری از من

بیکار هستم و در جستجوی کار

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش مدیریت و عمران روستاها /دانشگاه پیام نور

دانش تخصصی

 • gis_gpsمقدماتی و پیشرفته در تهیه نقشه های utmدر حیطه کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • icdlردجه1و2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • gis_gpsمقدماتی و پیشرفته در تهیه نقشه های utmدر حیطه کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • icdlردجه1و2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com