مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش ماده چگال /دانشگاه اصفهان
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی فیزیک
  گرایش جالت جامد /دانشگاه گیلان

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی اپتیک و لیزر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اپتیک کوانتومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیزیک حالت جامد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اطلاعات کوانتومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیزیک اتمی-مولکولی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Control (کنترل پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wolfram Mathematica
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی اپتیک و لیزر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اپتیک کوانتومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیزیک حالت جامد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اطلاعات کوانتومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیزیک اتمی-مولکولی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Control (کنترل پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com