مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت پروژه
  گرایش مديريت پروژه /دانشگاه مديريت كرمانشاه
 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندس عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد بروجرد
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسي فيزيك
  گرایش حالت جامد /دانشگاه آزاد ايلام

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۴
  كيسون بغداد
  مهندسی عمران معماری/ برنامه ريزي و كنترل پروژه
 • بهمن ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  كيسون بغداد
  مهندسی عمران معماری/ برنامه ريزي و كنترل پروژه
 • تیر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  پاراوان گستر شمال
  مهندسی عمران معماری/ برنامه ريزي و كنترل پروژه
 • شهریور ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲
  كيسون كرمانشاه
  مهندسی عمران معماری/ برنامه ريزي و كنترل پروژه

پروژه ها

 • 1393
  ساختمان آموزش فرودگاه بغداد
  سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه

  توضیحات: راه اندازي كامل پروژه متوقف شده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • PMBOK
  100% Complete
  عنوان مدرک: آريانا
 • OHSAS 18001
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tuv
 • WBS
  100% Complete
  عنوان مدرک: شركت كيسون
 • برنامه ريزي و كنترل پروژه حرفه اي
  100% Complete
  عنوان مدرک: كيسون
 • مديريت تعالي پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: كيسون
 • مديريت استرس
  100% Complete
  عنوان مدرک: كيسون
 • مديريت بحران
  100% Complete
  عنوان مدرک: كيسون

ابزار و نرم افزار

 • مايكروسافت آفيس
  100% Complete
  عنوان مدرک: فني و حرفه اي
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک: آريانا
 • MS Project
  100% Complete
  عنوان مدرک: شخصي
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک: شخصي
 • Arura 3D
  100% Complete
  عنوان مدرک: شخصي

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: محل كار
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک: محل كار
دانش تخصصی
 • PMBOK
  100% Complete
  عنوان مدرک: آريانا
 • OHSAS 18001
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tuv
 • WBS
  100% Complete
  عنوان مدرک: شركت كيسون
 • برنامه ريزي و كنترل پروژه حرفه اي
  100% Complete
  عنوان مدرک: كيسون
 • مديريت تعالي پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: كيسون
 • مديريت استرس
  100% Complete
  عنوان مدرک: كيسون
 • مديريت بحران
  100% Complete
  عنوان مدرک: كيسون
https://.com