مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حقوق
  گرایش عمومی /دانشگاه آزاد اسلامی مراغه / معدل 12.34

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کاربر عمومی رایانه
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربر عمومی رایانه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com