مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۲
  مخابرات مازندران
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس مشترکین دیتا استان مازندران
 • آذر ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  همراه اول
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس موبایل
 • تیر ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۹
  مخابرات بابل
  مالی و حسابداری/ کارشناس ict

پروژه ها

 • 1391
  طرح شمس علوم پزشکی مازندران
  کارشناس

  توضیحات: اتصال مراکز خدمات درمانی و بهزیستی و درمانگاهها و بیمارستانها به شبکه شمس علوم پزشکی مازندران و بابل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Routing And Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • IOU
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Troubleshooting
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows OS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Routing And Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com