مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  دکتری پزشکی
  گرایش اورولوژی /دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله ۱-بررسی ارتباط مصرف اپیوم با ابتلا به کانسر مثانه در ۵سال بررسی .اقدام برای چاپ ۲_نحوه مدیریت کندگی حالب به دنبال یورتروسکوپی در بیمارستان هاشمی نژاد.اقدام برای چاپ و ارایه شفاهی در کنگره سالیانه اورولوژی در سال ۹۳ ۳-گزارش مورد فیستول سیستم ادراری به گوارشی و ارایه پوستر در کنگره سالیانه اورولوژی سال۹۳ ۴-گزارش مورد سارکوم clear cellو ارایه پوستر در سال ۹۳ در کنگره اورولوژی ۵_بررسی ارتباط عفونت ادراری در زمان بارداری و عفونت نوزاد در سال ۹۰ ۶_به عنوان یکی از مترجمین جراحی شوارتز انتشارات اشراقیه در سال ۹۰

دانش تخصصی

 • اورولوژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اورولوژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com