مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه الزهرا
 • 1391 تا هم اکنون
  دیپلم علوم انسانی
  گرایش _ / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار spss
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com