مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com