مختصری از من

5سالسابقه حسابرسی ویک سال ونیم تولیدی پوشاک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی واجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دانش
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
دانش تخصصی
 • دانش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com