مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1385
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش سخت افزار /دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت پرگاس ایران
    سخت افزار و شبکه/ کمک کارشناس
https://.com