مختصری از من

آدرس صفحه LinkedIn :

https://ir.linkedin.com/in/ahmadmozafarnia


آدرس صفحه github :

https://github.com/ahmadmo

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  تجارت هوشمند توکا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Java developer

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس زبان برنامه نویسی جاوا در دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Java SE
  100% Complete
  عنوان مدرک: Java SE Developer
 • Java EE
  100% Complete
  عنوان مدرک: Java EE Developer
 • Scala
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Concurrent Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Event Driven Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microservices Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Distributed Systems
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • akka
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hibernate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Play framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MongoDB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maven
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Version Control (Git, SVN
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Java SE
  100% Complete
  عنوان مدرک: Java SE Developer
 • Java EE
  100% Complete
  عنوان مدرک: Java EE Developer
 • Scala
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Concurrent Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Event Driven Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microservices Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Distributed Systems
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com