مختصری از من

ابداع خطوط کنتوری هم عملکرد تولید بر روی مراتع

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی ارشد هواشناسی
  گرایش کاربردی و کشاورزی /دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  سازمان هواشناسی کشور
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس ارشد

  توضیحات: تشویق از معاون وزیر راه و ترابری وقت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدریس علوم جغرافیا در دبیرستان ها. مقاله های علمی در کنفرانسها و همایش ها

پروژه ها

 • 1395
  اطلس اقلیمی کشور

  توضیحات: تشویق رئیس سازمان هواشناسی به خاطر همکاری در اطلس اقلیمی کشور

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • هواشناسی و کشاورزی و هواشناسی کشاورزی و آب و هواشناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواشناسی کشاورزی

ابزار و نرم افزار

 • مدل های هواشناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواشناسی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هواشناسی و کشاورزی و هواشناسی کشاورزی و آب و هواشناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواشناسی کشاورزی
https://.com