مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1389
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی رشد دانش سمنان / معدل 13
https://.com