مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد کارشناس ارشد آموزش محیط زیست
    گرایش تربیتی /دانشگاه سراسری پیام نور

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com