مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش تحلیل سیستم /دانشگاه آزاد تهران شمال
https://.com