مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد کشاورزی
    گرایش زراعت /دانشگاه ازاد نراق
https://.com