مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارشد حقوق
    گرایش خصوصی /دانشگاه دماوند / معدل 16
  • 1385 تا 1389
    کارشناسی حقوق
    گرایش خصوصی /دانشگاه تهران جنوب / معدل 16
https://.com