مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی علوم ازمایشگاهی
    گرایش ایمنولوژی /دانشگاه علوم پزشکی اراک
https://.com