مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1389
    کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
    /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 17.83
  • 1381 تا 1385
    کارشناسی مهندسی شیمی
    /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 14
https://.com