مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه کرج / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  صدای زنگی
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر داخلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com